55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Kapitał Ludzki

Uchwałą nr V/XVIII/104/08 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26.06.2008 roku w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Strzeszowie został powołany z inicjatywy pani Dyrektor mgr Anny Białeckiej Punkt Przedszkolny.

Z dniem 1.09.2008 rozpoczął prace Klub Przedszkolaka.

Cele: 

 • promuje szeroko pojętą wieź ze środowiskiem rodzinnym;
 • zapewnia aktywny tryb życia, codzienny kontakt z przyrodą ( spacery, zajęcia na świeżym powietrzu oraz wycieczki);
 • rozwija wieź emocjonalną i poczucie wspólnoty z rodziną;
 • organizuje różnorodne i atrakcyjne zajęcia;
 •  proponuje szeroką ofertę zajęć dodatkowych; 

Główne priorytety:

 • wspólna praca, nauka i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi;
 • aktywizacja przedszkolaków do udziału w zajęciach;
 •  wyłanianie mocnych stron dziecka;
 • uwzględnienie i indywidualizacja potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 •  zdrowy tryb życia;
 • uczestnictwo w zajęciach plastycznych;
 • stwarzanie sytuacji w których dziecko może wykazać swoja samodzielność;
 • odpowiednio wyposażone przedszkole w zabawki i środki dydaktyczne;
 • udział w imprezach promujących „Klub Przedszkolaka”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Od przedszkolaka do Europejczyka. Język angielski w formie zabawy dla przedszkolaków”

Nr projektu: WND-POKL. POKL.09.05.00-02-047/12

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zakres wsparcia, zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz prawa i obowiązki

Uczestników projektu „Od przedszkolaka do Europejczyka. Język angielski w formie zabawy dla przedszkolaków” realizowanego w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

2. Projekt realizowany jest w terminie od 09.2012r. – 06.2013 r. na terenie województwa

dolnośląskiego.

PROJEKT " Od przedszkolaka do Europejczyka. Język angielski w formie zabawy dla przedszkolaków " współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Projekt – „Od przedszkolaka do Europejczyka. Język angielski w formie zabawy dla przedszkolaków” realizowany w ramach Działania 9.5 PO KL,

Projektodawca/Realizator projektu – Smart Kids kursy językowe Hanna Mróz; Os. Różane 38b/2; 58-200 Dzierżoniów                                                                                   

BO- beneficjent ostateczny –dziecko przedszkolne, w wieku 3-6 lat, zamieszkujące na terenie gminy Wisznia Mała.

§ 3

Uczestnicy projektu

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • Uczęszczanie dz/ch do przedszkola ( oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego)
 • Zameldowanie na terenie gminy (oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego)
 • Pisemna zgoda rodzica/ opiekuna na zebranie danych i uczestnictwo BO w projekcie

§ 4

Rekrutacja uczestników

1. Nabór do projektu ma charakter otwarty i jest oparty na niniejszym regulaminie. Rekrutacja do

projektu zostanie przeprowadzona w okresie od 7 września 2012 do 13 września 2012.

2. Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością

tekstu niniejszego regulaminu.

3. Rodzic/opiekun potencjalnych uczestników zobowiązani są do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów, tj.:

- deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu (ankieta)

- zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Dokumenty aplikacyjne można składać u kierownika przedszkola, na spotkaniu rekrutacyjnym,  które odbędzie się w dniach 7 września na terenie przedszkola,  osobiście lub za pośrednictwem poczty ( biuro@smartkids.info.pl )

Dokumenty złożone po terminie ( 13.09) lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

5. Kolejność składania dokumentów aplikacyjnych nie ma wpływu na zakwalifikowanie

potencjalnych uczestników do udziału w projekcie.

6. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wynosi 60.

7. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie przez kierownika.

8. Złożone przez BO dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

§ 5

Warunki uczestnictwa w projekcie

Rodzic/ opiekun BO projektu zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych informacji dla

celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

3. Współpracy z Projektodawcą.

4. Dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, żądanych przez Projektodawcę w trakcie

trwania projektu, związanych z jego realizacją.

 

§ 6

Formy wsparcia

1. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny – koszt kursów języka angielskiego

w ramach projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną kursy w zakresie języka angielskiego dla dzieci ( dla 6 grup) na różnych poziomach zaawansowania w ilości 60 spotkań (30 min) dla każdej z grup w terminie od 17.09.2012 – 16.06.2013.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów dydaktycznych.

§ 7

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie trwania szkolenia możliwa jest tylko w uzasadnionych

przypadkach i następuje poprzez złożenie rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w formie pisemnego

oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

2. Uzasadnione przypadki rezygnacji z udziału w projekcie mogą wynikać z przyczyn natury

zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie

rozpoczęcia udziału w projekcie.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w projekcie jest on zobowiązany do zwrotu kompletu

podręczników, które otrzymał w ramach udziału w projekcie.
 

Copyright 2013-2021 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie