55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Koncepcja kierowania przedszkolem

 

 

KONCEPCJA  KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

PUBLICZNYM W STRZESZOWIE

(w oparciu o  koncepcję  dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szewcach )

  

Charakterystyka placówki:

          Przedszkole położone jest na wsi i  jest placówką publiczną, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z siedzibą w Szewcach.  Środowisko społeczne stanowią rodziny o różnym statusie materialnym, duża jest liczba dzieci z rodzin ubogich,  często z problemami.

 

Specyfika i mocne strony przedszkola:

          Atutem placówki jest jego lokalizacja, ponieważ jest osadzona w środowisku wiejskim, z dala od gwaru ale przy głównej ulicy wsi.

Przebudowa  i modernizacja dawnego budynku  szkoły na cele przedszkola zwiększyła atrakcyjność placówki , a tym samym zwiększyła liczbę miejsc, których dotychczas w naszej gminie brakowało..

Przedszkole posiada duży zielony ogród, który  tylko w części jest zagospodarowany- znajduje się tam plac zabaw, który na miarę możliwości będzie sukcesywnie  modernizowany.

Do przedszkola może uczęszczać 100 dzieci, które  są przydzielone do grup wiekowych: 3latki, 4latki, 5latki. Sale  są  duże,  ładne i  słoneczne. Są również  dobrze wyposażone i ciągle doposażone w nowe pomoce dydaktyczne i zabawki.

Placówka pełni bardzo ważną rolę, ponieważ zapewnia dzieciom nie tylko fachową opiekę, ale również  wszechstronny rozwój.

Wieś jest oddalona od miasta i w bardzo niewielkim stopniu wykorzystywana jest możliwość korzystania z ofert kulturowych, cywilizacji i dóbr miasta.

 

Priorytety rozwoju przedszkola:

    Od postawy dyrektora Zespołu oraz kierownika ds. przedszkola w znacznym stopniu zależą losy wychowanków, nadzieje rodziców oraz komfort psychiczny pracowników przedszkola.

Cele pracy kadry kierowniczej dotyczą działań w trzech obszarach:

 

 • przedszkole jako bezpieczne miejsce dla dzieci

   nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, która w pracy z dzieckiem stosuje   różnorodne formy,  metody i środki nauczania i wychowania zgodne z możliwościami rozwojowymi dzieci i nową podstawą programową.

   

 • przedszkole jako instytucja;

 • określa kierunki rozwoju, odpowiedniej organizacji i koordynacji pracy

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie

 • współpracuje z innymi instytucjami

   

 • przedszkole jako miejsce pracy;

 • stworzenie dobrego klimatu pracy

 • ochrona praw pracowników

 • wzmocnienia współpracy pracowników

 • modelowanie postaw i zachowań poprzez przykład własny

 

      Różnorodność zadań oraz ich społeczna doniosłość wymagają nieustannej troski i starań o jak najwyższą jakość pracy placówki. Dążenie do realizacji celów wyznacza hierarchię zadań do wykonania dla kadry kierowniczeja.

      Priorytetowymi zadaniami dla rozwoju placówki są:

 

 • podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez:

 • prezentację placówki w środowisku lokalnym

 • kampania reklamowa

 • dobra opinia o placówce

 • sprawne funkcjonowanie strony internetowej

 • elektroniczny kontakt nauczyciela z rodzicami

 • wydawania gazetki przedszkolnej

 • ustabilizowanie kadry pedagogicznej

 • pozyskiwanie sprzymierzeńców i sponsorów

   

 • profesjonalizm kadry pedagogicznej;                                                                    

   Minione kilka lat pokazują, że ciągłe zmiany personelu nie sprzyjają realizacji długofalowych zadań. Przy kompletowaniu kadry należy brać od uwagę czynnik ekonomiczny. Rynek pracy jest w tej chwili taki, że za konieczność uważa się zatrudnianie osób z pełnymi kwalifikacjami i dodatkowymi umiejętnościami

  ( np.; gra na instrumencie, znajomość języka obcego, kompetencje do prowadzenia terapii). To jest plan długofalowy niosący wymierne oszczędności. Ponadto pracownicy powinni brać udział w doskonaleniach i szkoleniach.

  Należy również wzmocnić rolę lidera zespołu oraz działalność WDN-u. 

          

 • wzmocnienie znaczenia edukacji przedszkolnej;

  kontynuowanie wychowania „ otwartego”- różnorodne wyjazdy i wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, poznawanie najbliższego środowiska aby dostarczać dzieciom dużej ilości ciekawych i kształtujących bodźców rozwijających ich wiedzę o świecie i kulturze.

 

 • zmiana zasad współpracy z rodzicami;

 • pełne partnerstwo

 • możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych

 • wykorzystywanie talentów i pasji rodziców podczas zajęć i zabaw z dziećmi

 • udział rodziców w tworzeniu przedszkola przyjaznego dzieciom

 • możliwość wyboru tego przedszkola poprzez uczestnictwo w Dniach Otwartych  dla dzieci i rodziców.

 

           Jednym z wyznaczników jakości pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami. W procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu, rodzice powinni brać czynny i aktywny udział, bo są one osobami najważniejszymi dla swoich dzieci i mają decydujący wpływ na ich rozwój,

           Przedszkole  współpracujue, wspomaga, wzmacnia i kompensuje istniejące braki. To właśnie rodzice powinni być :

 • partnerami dla nauczycieli, ponieważ są źródłem wiedzy o dziecku

 • rodzice mają coraz większą świadomość wychowawczo-dydaktycznej roli przedszkola.

 

WIZJA:

 

„ DZIECKO JEST WSPÓLNYM DOBREM- RODZICÓW I  PRZEDSZKOLA”.

 

 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie

 • Przedszkole zapewnia bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój

 • Program kształcenia i oddziaływania wychowawcze są wzbogacone o działania innowacyjne nauczycieli, możliwość nauki języka obcego, wyrównywania szans edukacyjnych, promocji zdrowia oraz kultywowania tradycji regionalnych

 • Partnerska współpraca z rodzicami jest rozszerzona o współpracę ze środowiskiem lokalnym

 • Formy spotkań z rodzicami integrują rodziców i nauczycieli, podnoszą skuteczność przepływu informacji, łamią dotychczasowe  stereotypy udziału rodziców w fazie planowania, realizacji i oceny programu wychowania przedszkolnego.

 

 

MISJA:

 

„ WYSOKIEJ JAKOŚCI OPIEKA DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA SPRZYJA OSIĄGANIU PRZEZ DZIECKO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I PEŁNYCH MOŻLIWOŚCI ROZWOJU”

 

 

          Nasze przedszkole  zapewni wszystkim wychowankom bezpieczny i wszechstronny rozwój.

Każde dziecko będzie traktowane indywidualnie i podmiotowo. Kadra pedagogiczna i personel przedszkola zadbają by dziecko  czuło się szczęśliwe, kochane i akceptowane.

Dzieci będą przygotowane do podjęcia obowiązków na każdym szczeblu edukacji,  do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

          Uwzględniając możliwości i zasoby placówki, pragniemy stworzyć przedszkole bezpieczne, otwarte, twórcze i przyjazne zarówno dla dzieci i ich rodziców jak również dla pracowników .

 

 

 

 

WIZJA ABSOLWENTA 

 -zna i szanuje tradycje rodziny, przedszkola, regionu, kraju

 -zna niektóre kraje Unii Europejskie

 -dba o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych

 -szanuje środowisko przyrodnicze

 -rozwija swoje zainteresowania

 -jest wrażliwym odbiorcą literatury i sztuki

 -ma poczucie własnej wartości

 -zna system preferowanych wartości uniwersalnych i stosuje je w życiu

 -zna swoje prawa i obowiązki

- jest samodzielny, aktywny i twórczy w działaniu

Copyright 2013-2021 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie